business people NOCUN9VX3FVzdelávať sa je možné v každom veku.

       Pre seniorov ponúkame rôzne jazykové kurzy a kurzy počítačovej gramotnosti.

                KURZ ANGLICKÉHO JAZYKA - všeobecné zameranie

Registrácia: priebežne

Začiatok: otvára sa podľa záujmu

Dĺžka kurzu: dva mesiace

Vyučovanie bude prebiehať v Rimavskej Sobote 1 x do týždňa 2 hodiny.

Absolventi kurzu si osvoja vedomosti a znalosti v základnom ústnom a písomnom vyjadrovaní v anglickom jazyku.

Lektorka má viacročné skúsenosti s výukou cudzích jazykov a rešpektuje tempo študentov.

Zaujímavosť: Bolo zistené, že štúdium jazykov môže mať pozitívny vplyv v rámci rizika rôznych ochorení – znižuje riziko Alzheimerovej choroby a demencie, resp. dokáže oddialiť ich vznik.

 

                               KURZ POČÍTAČOVEJ GRAMOTNOSTI

 Registrácia: priebežne

Začiatok: otvára sa podľa záujmu

Dĺžka kurzu: štyri týždne

Vyučovanie bude prebiehať v Rimavskej Sobote 2 x do týždňa 2 hodiny.

Absolventi sa naučia samostatne pracovať s počítačom, oboznámia sa so základnými pojmami v oblasti výpočtovej techniky, naučia sa používať internet, webový prehliadač, naučia sa vyhľadávať a ukladať údaje, pracovať s elektronickou poštou, používať sociálne siete, skype a pod.

Lektor má viacročné skúsenosti s výukou v oblasti informačných technológií a rešpektuje tempo študentov.